Đạo đức trọng tài viên

QUY TẮC ĐẠO ĐỨC TRỌNG TÀI VIÊN

CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ BÌNH DƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-BIAC, có hiệu lực ngày 01/01/2023)

Quy tắc 1. Công minh

Trọng tài viên phải đảm bảo sự vô tư, khách quan, độc lập, công bằng trong suốt quá trình tố tụng trọng tài:

– Không định kiến đối với các bên, với người làm chứng và về vụ tranh chấp làm ảnh hưởng đến quyết định giải quyết đúng đắn vụ tranh chấp đó;

– Không đưa ra quan điểm giải quyết vụ tranh chấp trước khi được chọn hoặc chỉ định làm Trọng tài viên;

– Trọng tài viên có thể giới thiệu về chuyên môn và kinh nghiệm của bản thân, nhưng không được lôi kéo các bên để được chọn là Trọng tài viên tham gia giải quyết tranh chấp.

– Trọng tài viên không được nhận quà tặng hay lợi ích dưới bất kỳ hình thức nào từ bất kỳ bên nào trong vụ tranh chấp.

– Trong quá trình tố tụng, Trọng tài viên không được gặp gỡ hoặc liên lạc riêng với bất kỳ bên nào, hoặc luật sư hoặc người đại diện của bất kỳ bên nào để trao đổi các vấn đề liên quan đến vụ tranh chấp.

– Khi giải quyết vụ tranh chấp, Trọng tài viên phải độc lập, khách quan, chỉ căn cứ vào pháp luật và các tình tiết trong vụ tranh chấp, không chịu sự tác động của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào; phải đảm bảo công bằng để tất cả các bên trình bày chứng cứ và lập luận về các vấn đề có liên quan đến vụ tranh chấp.

Quy tắc 2. Công khai

Trọng tài viên phải công khai với Trung tâm trọng tài Quốc tế Bình Dương và các bên:

– Những thông tin về quan hệ cá nhân thân thiết hoặc quan hệ kinh doanh trong quá khứ hoặc hiện tại, trực tiếp hay gián tiếp, với các bên trong vụ tranh chấp hoặc với đại diện của các bên hoặc với người có khả năng trở thành người làm chứng quan trọng trong vụ tranh chấp;

– Những thông tin về vụ tranh chấp mà Trọng tài viên có từ trước khi được chọn hoặc chỉ định làm Trọng tài viên.

– Những thông tin khác có thể gây nghi ngờ về sự vô tư, khách quan và độc lập của bản thân.

Quy tắc 3. Bảo mật

Trọng tài viên phải giữ bí mật nội dung vụ tranh chấp, không được sử dụng các thông tin liên quan đến vụ tranh chấp để trục lợi cho bản thân hoặc cho người khác hoặc gây bất lợi cho người khác.

Quy tắc 4. Tận tâm

Trọng tài viên nhận giải quyết vụ tranh chấp phải đảm bảo có đủ năng lực và thời gian để giải quyết vụ tranh chấp.

Trong quá trình giải quyết vụ tranh chấp, Trọng tài viên phải tự mình nghiên cứu hồ sơ với hiệu quả cao nhất để giải quyết đúng đắn, nhanh chóng vụ tranh chấp.

Khi chấp nhận làm Trọng tài viên, Trọng tài viên chỉ được hưởng thù lao theo quy định của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Bình Dương, không được hưởng hoặc thỏa thuận với bất kỳ bên nào về thù lao và chi phí khác./.