Mục lục Quy tắc tố tụng BIAC

MỤC LỤC

QUY TẮC TỐ TỤNG TRỌNG TÀI

CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ BÌNH DƯƠNG

(BIAC)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Điều 3. Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp của Trung tâm

Điều 4. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp tại Trung tâm

Điều 5. Pháp luật áp dụng giải quyết vụ tranh chấp

Điều 6. Ngôn ngữ trọng tài

Điều 7. Địa điểm và cách thức trọng tài

Điều 8. Việc gửi thông báo, tài liệu; cách tính thời hạn

Điều 9. Điều khoản chung

Chương II

KHỞI KIỆN

Điều 10. Đơn khởi kiện

Điều 11. Bắt đầu tố tụng trọng tài

Điều 12. Gửi thông báo và Đơn khởi kiện

Điều 13. Bản tự bảo vệ

Điều 14. Đơn kiện lại

Điều 15. Rút Đơn khởi kiện, Đơn kiện lại; sửa đổi, bổ sung Đơn khởi kiện, Đơn kiện lại, Bản tự bảo vệ và Bản tự bảo vệ đối với Đơn kiện lại

Điều 16. Tham gia tố tụng trọng tài

Điều 17. Gộp nhiều vụ tranh chấp vào một vụ tranh chấp

Chương III

HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI

Điều 18. Số lượng Trọng tài viên

Điều 19. Thành lập Hội đồng Trọng tài gồm ba Trọng tài viên

Điều 20. Thành lập Hội đồng Trọng tài gồm Trọng tài viên duy nhất

Điều 21. Các quy định chung đối với Trọng tài viên

Điều 22. Thay đổi Trọng tài viên

Điều 23. Thẩm quyền của Hội đồng Trọng tài

Điều 24. Thẩm quyền xác minh sự việc của Hội đồng Trọng tài

Điều 25. Thẩm quyền thu thập chứng cứ của Hội đồng Trọng tài

Điều 26. Thẩm quyền triệu tập người làm chứng của Hội đồng Trọng tài

Điều 27. Thẩm quyền áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Hội đồng Trọng tài

Chương IV

PHIÊN HỌP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Điều 28. Phiên họp giải quyết vụ tranh chấp

Điều 29. Hoãn phiên họp giải quyết vụ tranh chấp

Điều 30. Việc vắng mặt của các bên

Điều 31. Hòa giải, công nhận hòa giải thành

Điều 32. Đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp

Chương V

PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI

Điều 33. Nguyên tắc lập Phán quyết trọng tài và các Quyết định của Hội đồng Trọng tài

Điều 34. Phán quyết trọng tài

Điều 35. Sửa chữa và giải thích Phán quyết trọng tài; lập Phán quyết trọng tài bổ sung

Điều 36. Thi hành Phán quyết trọng tài

Chương VI

PHÍ TRỌNG TÀI

Điều 37. Phí trọng tài

Điều 38. Việc nộp phí trọng tài

Điều 39. Quyết định về phí trọng tài

Chương VII

THỦ TỤC RÚT GỌN

Điều 40: Thủ tục rút gọn