Members - Trần Trí Dũng

Trần Trí Dũng

Phó chủ tịch BIAC

Công việc: Tiến sĩ Luật, Giảng viên Đại học, Nguyên Thẩm phán, Phó Chủ tịch thường trực BIAC.

Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh thương mại.