Văn bản mẫu BIAC

ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI MẪU

Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Bình Dương (BIAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này”.

Ngoài ra, các bên có thể bổ sung:

(a) số lượng trọng tài viên là [một hoặc ba].

(b) địa điểm trọng tài là [thành phố và/hoặc quốc gia].

(c) pháp luật áp dụng cho hợp đồng là [ ].*

(d) ngôn ngữ trọng tài là [ ].*

Ghi chú:

* Chỉ áp dụng đối với tranh chấp có yếu tố nước ngoài

ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI MẪU CHO THỦ TỤC RÚT GỌN

“Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Bình Dương (BIAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này. Các bên thỏa thuận rằng tố tụng trọng tài sẽ được tiến hành theo Thủ tục rút gọn quy định tại Điều 40 của Quy tắc tố tụng trọng tài của BIAC.”

Ngoài ra, các bên có thể bổ sung:

(a) địa điểm trọng tài là [thành phố và/hoặc quốc gia].

(b) pháp luật áp dụng cho hợp đồng là [ ].*

(c) ngôn ngữ trọng tài là [ ].*

Ghi chú:

* Chỉ áp dụng đối với tranh chấp có yếu tố nước ngoài