Trọng tài thương mại và Ưu điểm của Trọng tài thương mại